Funcions de l’Administrador de Finques

L’article 553-18, de la Llei 5/2015, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil concreta, per a l’administrador, com a mínim, les funcions següents:

– Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat.

– Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.

– Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.

– Executar els acords de la junta i fer els cobraments i els pagaments que corresponguin.

– Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.

– Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del fons de reserva

 

Administradors de Finques a L’Escala i L’Estartit, Agència Inmobiliària i Lloguers de Vacances

 

Dins d’aquest àmbit d’actuació, l’administrador assumeix, igualment, les tasques de Secretaria de la comunitat de propietaris i, com a tal, afronta, segons l’article 553-17, les funcions de:

– Estendre les actes de les reunions.

– Fer les notificacions.

– Expedir els certificats.

– Custodiar la documentació de la Comunitat.

 

Amb independència d’aquestes tasques concretes, i atesa la seva capacitació professional, l’administrador de finques podrà també:

– Organitzar i intervenir en la formalització de la constitució de la Comunitat de Propietaris.

– Intervenir o assumir la confecció dels Estatuts i Reglaments interiors de la Comunitat.

– Assessorar i establir directrius per a la redacció de l’escriptura de Divisió en Règim de Propietat Horitzontal.

– Resoldre, respecte de les finques administrades, els tràmits laborals, i de gestió de IVA i de retencions de l’I.R.P.F.

– Organitzar i assumir el procediment monitori de reclamació de les quotes, ja vençudes i pendents de pagament a la Comunitat.

 

 

(font: Col·legi d’Administradors de Finques de Girona)